Memahami Al-Qur’ān, Hadis, dan Ijtihād sebagai Sumber Hukum Islam

SONY DSC

1. Substansi Dakwah Rasulullah saw. di Mekah a. Kerasulan Nabi Muhammad saw. dan Wahyu Pertama Menurut beberapa riwayat yang śa¥i¥, Nabi Muhammad saw. pertama kali diangkat menjadi rasul pada malam hari tanggal 17 Rama«an saat usianya 40 tahun. Malaikat...

Ijtihād sebagai upaya memahami al-Qur’ān dan Hadis

Kewajiban-Zakat-dalam-Alquran-dan-Hadis

1. Pengertian Ijtihād Kata ijtihād berasal bahasa Arab ijtahada-yajtahidu-ijtihādan yang berarti mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga, atau bekerja secara optimal. Secara istilah, ijtihād adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Orang yang melakukan...

Memahami Al-Qurān, Hadis, dan Ijtihād sebagai Sumber Hukum Islam

1.al-quran-yang-mulia

Sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan, landasan, atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Ia menjadi pokok ajaran Islam sehingga segala sesuatu haruslah bersumber atau berpatokan kepadanya. Ia menjadi pangkal dan tempat kembalinya segala sesuatu. Ia juga menjadi...