Tata Cara Tentang Bagaiamana Thaharoh Dalam Islam

Tata Cara Tentang Bagaiamana Thaharoh

Tata Cara Tentang Bagaiamana Thaharoh Dalam Islam Thaharoh – Tata cara ¯ah±rah dari najis sudah dijelaskan di awal bab ini, sedangkan tata cara ¯ah±rah dari hadas meliputi: mandi wajib, wu«u dan, tayammum. Adapun sarana yang dapat digunakan untuk ¯ah±rah,...